Rekrutacja

Home / Rekrutacja

Zasady rekrutacji

w Katolickim Publicznym Liceum Ogólnokształcącym

im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej

na rok szkolny 2022/2023

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące

im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej w bieżącym roku szkolnym

bierze udział w rekrutacji elektronicznej.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 znajduje się w załączniku.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 – komunikat MEN

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023 – plik pdf

Regulamin rekrutacji i profile klas

Zasady ogólne:

 1. Szkoła uczestniczy w elektronicznym naborze kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 2. Nabór odbywa się zgodnie z:
  a) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Poz. 493 z dnia 20 marca 2020 roku z późn. zm.
  b) Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 5/2021 z dnia 2 lutego 2022 roku
 3. O przyjęcie do szkoły może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 4. Absolwenci szkół podstawowych logują się na panelu rekrutacyjnym przy pomocy nauczyciela w swoich macierzystych szkołach poprzez adres: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat, gdzie dokonują wyboru naszej szkoły.
 5. Komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący szkołę ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje listę kandydatów zakwalifikowanych.
 6. Do szkoły przyjęty zostanie uczeń zakwalifikowany, który po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego złoży w terminie oryginały wymaganych dokumentów.
 7. Jeśli w szkole nie przeprowadzono pełnego naboru w ustalonym terminie, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 8. Organ prowadzący szkołę dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami tzw. dyrektorskimi.
 9. Jeżeli szkoła podstawowa nie prowadzi logowania elektronicznego kandydat może zgłosić się do naszej szkoły, gdzie uzyska pomoc w logowaniu i złożeniu elektronicznej deklaracji wyboru naszego liceum.

Zasady punktacji:

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów otrzymanych za:
1) egzaminu ósmoklasisty – 0,33 pkt za każdy procent punktów uzyskanych z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym (maksymalnie 100 pkt)

2) oceny z języka polskiego i matematyki, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- (maksymalnie  36 pkt.) oraz oceny z wybranych przedmiotów (zgodnie z kierunkiem kształcenia) na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej – (maksymalnie  36 pkt.)

Klasa AKlasa B
fizykabiologia
geografiachemia
matematykajęzyk angielski

 

 

Oceny języka polskiego, matematyki i wybranych przedmiotów przeliczane są na punkty w sposób następujący:

celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

3) Za świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.)

4) Ponadto:
a) Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów.
b) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień tytułu finalisty konkursu przedmiotowego (10 pkt.) i laureata (7 pkt.) lub finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (5 pkt.)
c) Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, a także konkursach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
a. międzynarodowym (4 pkt.)
b. krajowym (3 pkt.)
c. wojewódzkim (2 pkt.)
d. powiatowym (1 pkt.)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wynosi 18 pkt.

d) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (3 pkt.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania).
 2. Świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie z OKE o wynikach  egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wiedzy, olimpiadach, artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.
 5. Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres).
 6. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (tylko dla uczniów objętych pomocą ww. poradni).
 7. Oryginały wymienionych dokumentów należy złożyć w wymaganym terminie do 12 lipca 2022r. do godz. 15.00 listy zakwalifikowanych zostaną przedstawione w dniu 19 lipca 2022r. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się w dniu 25 lipca 2022r. do godz. 14.00

PREZENTACJA